Autor: nitrayova

Očná ambulancia Pezinok

Očná ambulancia v Pezinku oznamuje, že  vzhľadom na krízovú situáciu na Slovensku bude ordinovať od 23. marca  2020 až do odvolania
nasledovne:
–  akútne stavy budú  ošetrené do 10,00 hod. každý pracovný deň
– ordinovať budeme každý pracovný deň do 12,00 hod.
Ambulancia bude pracovať v zložení jeden lekár a jedna sestra

S pozdravom
Ambulancia Pezinok
Hollého 2, 902 01 Pezinok
TEL. 033/ 640 07 84
PEZINOK@BOHM.SK
WWW.BOHM.SK

 

Nová telefónna ústredňa

Oznam pre občanov mesta Pezinok a obyvateľov blízkeho okolia

Vážení občania,
Oznamujeme Vám,  že od  1. 12. 2017 je v Mestskej poliklinike v prevádzke nová automatická telefónna ústredňa.

Kliknite sem pre zobrazenie nového telefónneho zoznamu

Ako používať virtuálnu telefónnu ústredňu?
Všetkým užívateľom klapiek bude možné volať do ambulancie na  telefónne číslo, ktoré bude tvoriť spoločné predčíslie  033/2424 + pridelená klapka.

Príklad:

 • z mobilu : 033 2424 101
 • z pevnej linky: 2424 101

Ostatné linky lekárov ( mobil, priama pevná linka)  ostávajú v platnosti.

Ing. Juraj Pátek
konateľ a riaditeľ PMS, s.r.o

 

Pohotovosť sa presťahovala!

O Z N A M

Oznamujeme občanom okresu Pezinok , že dňom 21.septembra 2016 Lekárska služba prvej pomoci (POHOTOVOSŤ) ukončila činnosť ( nájom) v Mestskej poliklinike.

POHOTOVOSŤ  je presťahovaná do nových priestorov na Bratislavskej ul. č. 85 v Pezinku (pred  kruhovým objazdom smer Bratislava). Ordinačné hodiny ostávajú nezmenené (www.pmspezinok.sk)

Ing. Juraj Pátek
konateľ a riaditeľ PMS s.r.o.

SMS parkovanie v Meste Pezinok

Oznam pre občanov mesta Pezinok a obyvateľov blízkeho okolia 


SMS parkovanie v meste Pezinok
Od 1.júla 2015 majú vodiči  novú možnosť úhrady parkovného v zónach plateného  parkovania v meste Pezinok. Zaslaním jednoduchej SMS-ky si okrem úhrady poplatku za parkovanie môžu predĺžiť čas parkovania a zároveň budú včas informovaní o konci platnosti parkovania. Možnosť úhrady parkovného formou SMS správ poskytuje prevádzkovateľ ako alternatívu k úhrade parkovného, pričom vodičom naďalej zostane možnosť zakúpenia parkovacieho lístka v parkovacích automatoch, ako aj časových  ( mesačných, polročných a ročných ) parkovacích kariet.
Cieľom služby je poskytnúť vodičom využívajúcim parkovanie v Pezinku možnosť zakúpiť si parkovné cez mobilný telefón, a  to zaslaním jednoduchej SMS na krátke telefónne číslo 2200 spoločné pre všetkých operátorov. Služba je prístupná pre všetkých zákazníkov, ktorí využívajú ako paušálne, tak aj kreditné – predplatené služby operátorov Orange Slovensko, Slovak Telekom a O2 Slovakia.
Cena parkovného zakúpeného formou SMS je 0,60 Eur/hod.  


Spôsob úhrady parkovného cez SMS

 • Zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare PK (medzera) A1 (medzera) EČV uhradíte parkovné na  1  hodinu

príklad: text SMS bude: PK A1 PK123XY na číslo: 2200
vysvetlenie: PK je parameter (kód) miesta = parkovacia zóna v Pezinku,
A je označenie parkovacej zóny,
1 je doba parkovania 1 hodina,
PK123XY je evidenčné číslo vozidla.

 • Zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare PK (medzera) A2 (medzera) EČV uhradíte parkovné na   2 hodiny

príklad: text SMS bude: PK A2 PK123XY na číslo: 2200
vysvetlenie: PK je parameter (kód) miesta = parkovacia zóna v Pezinku,
A je označenie parkovacej zóny,
2 je doba parkovania 2 hodiny,
PK123XY je evidenčné číslo vozidla

Parkovné je možné jednou SMS správou zaplatiť najviac na 4 hodiny!

 • Do 30 sekúnd od odoslania SMS bude doručená potvrdzujúca SMS s uvedenými informáciami o  uhradenom parkovnom. Bez potvrdzujúcej SMS parkovné nebolo uhradené.
 • 10 minút pred uplynutím platnosti parkovného bude zaslaná upozorňujúca SMS, ktorá upozorní   na blížiaci sa koniec platnosti zaplateného parkovného.
 • Predĺženie parkovacieho času je možné opätovným odoslaním SMS.
 • Všetky odchádzajúce a prichádzajúce SMS zahŕňa cena parkovného.
 • Služba je prístupná všetkým užívateľom služieb mobilných operátorov na území SR.

Podmienky pre možnosť úhrady parkovného cez SMS:

 • Záujemca o využitie platby parkovného cez SMS (ďalej len užívateľ), musí byť zákazníkom    mobilného telekomunikačného operátora Slovenskej republiky a na základe zmluvy s operátorom  využíva alebo môže využívať systém SMS platba.
 • Užívateľ sa nesmie nachádzať na black liste telekomunikačného operátora, v stave suspend,    deactiv, soft suspend, pričom o zaradení  užívateľa do tej ktorej skupiny rozhoduje operátor     podľa svojich interných pravidiel.
 • Konečnú cenu uhradí užívateľ prostredníctvom telekomunikačného operátora, ktorý celkový     súčet konečných cien  užívateľa uvedie na faktúre, ktorou vyúčtováva svoje služby ako osobitnú    službu za nemobilný obsah.
 • Daňový doklad za predané  elektronické parkovanie si vodič môže vytlačiť na web stránke mesta  Pezinok www.pezinok.sk a na  web stránke prevádzkovateľa www.pmspezinok.sk.  v časti SMS parkovanie.

Daňový doklad za úhradu parkovného zaslaním SMS

V priloženom odkaze si môžete vyžiadať daňový doklad k zakúpenému parkovaciemu lístku formou SMS.

Pri vyžiadaní daňového dokladu stačí zadať:

1. telefónne číslo, z ktorého bola zaslaná SMS,
2. overovací kód, ktorý je uvedený v potvrdzujúcej SMS o úhrade parkovného.

https://www.smslistky.sk/parking

 

Žiadosť o vydanie rezidentskej karty

Oznam pre občanov mesta Pezinok.

Podľa §6 platných Podmienok  dočasného parkovania  parkovania v meste Pezinok je možné požiadať o vydanie rezidentskej karty .

Tlačivo žiadosti je možné stiahnuť z webovej stránky Mesta ( www.pezinok.sk) , z webovej stránky prevádzkovateľa ( www.pmspezinok.sk ), dostať v pokladni mesta Pezinok alebo v sídle prevádzkovateľa na Hollého ul. č.2, Pezinok.

Žiadosti o vydanie rezidentskej karty predkladajte (posielajte) na adresu:

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.,
Hollého 2,
902 01 Pezinok

Ing. Juraj Pátek
konateľ a riaditeľ PMS, s.r.o.

Predaj parkovacích kariet

Oznam pre občanov a návštevníkov mesta Pezinok .

Možnosť zakúpenia parkovacích kariet!

Oznamujeme občanom a návštevníkom mesta Pezinok, že od 2.1.2012 si budú môcť  zakúpiť mesačné, polročné a ročné parkovacie karty pre celú zónu plateného parkovania v meste Pezinok.

Parkovacie karty sú rozlíšené farebne a cena je podľa platného cenníka.
Predajným miestom je pokladňa Mesta Pezinok a pre platiteľov DPH je možné parkovaciu kartu zakúpiť formou faktúry v sídle spoločnosti, t.j. na Hollého ul. č. 2, 902 01 Pezinok.

Podmienky dočasného parkovania v meste Pezinok, ktorého prílohou je  platný cenník je uverejnený : 
1. v sídle prevádzkovateľa – Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o., Hollého ul. č. 2, Pezinok, alebo na jeho webovej stránke www.pmspezinok.sk
2.  v mieste predaja na Mestskom úrade v Pezinku alebo na jeho webovej stránke www.pezinok.sk

Za prevádzkovateľa:
Ing. Juraj Pátek
konateľ a riaditeľ PMS, s.r.o.

Rozšírenie zóny spoplatneného parkovania

Oznam pre občanov a návštevníkov mesta Pezinok .

Oznamujeme občanom a návštevníkom mesta Pezinok, že od 21.11.2011 sa rozširuje zóna spoplatneného parkovania o parkovisko pred Kultúrnym centrom, na časti Potočnej ulici a na Holubyho ulici. Celá parkovacia zóna je vyznačená zvislým a vodorovným dopravným značením schváleným dopravným  inžinierom PZ SR.

UPOZORŇUJEME na novelizáciu zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá platí od 1.11.2011, predovšetkým na §52 ods.2, podľa ktorého nie je možné v zóne s plateným alebo regulovaným státím parkovať na chodníku. Týka sa to Holubyho ulice v oboch smeroch v časti vyznačenej zóny.