Mesiac: máj 2011

Využitie budov

Vážení spoluobčania!

Vzhľadom k neustále sa opakujúcim „zaručeným „ informáciám o hromadnom odchode lekárov z priestorov Mestskej polikliniky, je treba pravdivo a reálne podať komplexné vysvetlenie. Tieto „zaručené“ informácie sa dávajú do súvislosti aj s možnosťou predaja budov polikliniky, prípadne so zriadením iného zariadenia ( komerčného, sociálneho ) v týchto priestoroch.

Nič také sa nedeje, nič podobné sa nepripravuje ( napr. odpredaj pre vyvolených a.p.)

Naopak!

Mesto Pezinok prostredníctvom svojej správcovskej spoločnosti „Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.“, zhodnocuje a zveľaďuje prostredie polikliniky a vytvára priestor, ktorý spĺňa požiadavky, zdravotníckych zariadení , lekárov a samozrejme pacientov, teda občanov mesta Pezinok a okolia.

Výmena okien, rekonštrukcia tepelného hospodárstva, nové radiátory vo všetkých budovách, oprava všetkých sociálnych zariadení, oprava dlažby na chodbách a v čakárňach, bezbariérový prechod, novovybudované priestory Lekárskej služby prvej pomoci ( pohotovosť) a ďalšie aktivity úzko súvisiace s postupnými prenájmami uvoľnených priestorov lekárom špecialistom, sú zárukou zachovania funkcie týchto budov na účel , na ktorý boli určené kolaudačným rozhodnutím, t.j. na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Všetci lekári pôsobiaci v priestoroch polikliniky a aj tí , ktorí sa presťahovali do iných priestorov sú samostatné právnické alebo fyzické osoby, a je na ich rozhodnutí, kde budú poskytovať zdravotnú starostlivosť. Mesto Pezinok nemôže ovplyvniť kde bude mať  lekár – poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – sídlo. Je to slobodné rozhodnutie lekára, na základe povolenia ( súhlasu) Bratislavského samosprávneho kraja.

Na druhej strane si myslíme , že preháňať pacienta z jednej strany mesta na druhú stranu (röntgen, špecialisti a.p.) , nie je vhodné riešenie voči pacientovi. V súčasnosti  vyvíjame aktivity, aby sme obsadili niekoľko voľných priestorov práve lekármi špecialistami, za ktorými musí pacient cestovať ( imunológ, kardiológ, alergiológ , traumatológ a.p.). Lenže možnosti,  tak lekárov a následne aj Mesta Pezinok, sú obmedzené a podmienené rokovaniami zo zdravotnými poisťovňami a nimi uzatvorenými zmluvami s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Naše aktivity smerujú aj do ďalšieho skvalitnenia priestoru ( zateplenie, internetizácia ) a vytváranie skutočne optimálnych podmienok pre lekárov, ale najmä pre občanov – pacientov.

Ing. Juraj Pátek
konateľ a riaditeľ PMS, s.r.o.

ZÁKAZ FAJČENIA

Z Á K A Z    F A J Č E N I A
V  súlade s ustanoveniami zákona č. 377/2004 Z.z. O ochrane nefajčiarov v platnom znení,  ďalej len „zákona“ ) sú
zamestnanci, nájomcovia  a všetci návštevníci polikliniky  povinní dodržiavať

zákaz fajčenia v celom areáli Mestskej polikliniky
§ 7 ods.1 písm. b) zákona,  zakazuje  fajčenie v areáloch* zdravotníckych zariadení .
V zmysle § 8 ods.4 zákona o ochrane nefajčiarov je každá fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba  povinná umiestniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch, ktoré sú podľa § 9 povinné vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, je možné podať oznámenie o porušovaní zákona.

Výveska je  umiestnená aj na informačných tabuliach PMS, s.r.o.
Vysvetlivky:
* za areál zdravotníckeho zariadenia je považované aj nádvorie Mestskej polikliniky

Oznámenie o porušovaní zákona 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov je možné podať na týchto kontrolných orgánoch:

Kontrolný orgán adresa
Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
Prievozská 32, 827 99 Bratislava 215,                    tel.: 02/58272 130-3
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Botanická 17, 842 13 Bratislava                              tel.: 02/65420704
Orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva Úrad verejného zdravotníctva SR
Trnavská 52,826 45 Bratislava                                tel.: 02/49 284 111
MESTO Pezinok Mestský úrad v Pezinku
Oddelenie životného prostredia
Radničné nám. č. 7, 914 02 Pezinok                       tel.: 033/6901-150,151
Prevádzkovatelia železničnej, autobusovej a ostatnej pravidelnej osobnej dopravy U jednotlivých prevádzkovateľov
Železničná polícia Železničná polícia
Šancová 1, 810 00 Bratislava, operačné oddelenie: tel.: 02/5751 6605

 

Nespokojnosť so zdravotnou starostlivosťou

Informácia  pre občanov! 

Nie ste spokojní s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou ?
Zamestnanci  Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o. Vám tento problém nemôžu pomôcť riešiť.
Problémy týkajúce sa nespokojnosti s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou Vám pomôžu riešiť tieto inštitúcie:

Kontaktné adresy:

V prípade nespokojnosti s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou  ( sťažnosti) sa obracajte na:
1. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja ( www.region-bsk.sk)
Adresa:
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor zdravotníctva a humánnej farmácie
Riaditeľka odboru zdravotníctva
JUDr. Ing. Jana Ježíková
Sabinovská 16, P.O.BOX 106
820 05 Bratislava 25
Tel.: 02/48 26 49 03
E – mail:  jana.jezikova@region-bsk.sk

 

2. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ( www.udzs-sk.sk)
Adresa:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)
Pobočka Bratislava
riaditeľ pobočky
Mgr. Martin Horňák
Žellova 2
829 74 Bratislava
Tel.: 02/20856602
FAX: 02/20856506
E – mail:  ba-udzs@udzs-sk.sk

Samozrejme, že každý podnet alebo informáciu privítame a pokúsime sa ju riešiť v rámci našich kompetencií a možností.

Ing. Juraj Pátek
konateľ a riaditeľ PMS, s.r.o.