Vznik spoločnosti

Zakladateľskou listinou zo dňa 23.05.2006 v znení neskorších dodatkov sa  Mesto Pezinok, v zastúpení Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok, rozhodlo založiť spoločnosť s ručením obmedzeným .
Mesto Pezinok je jediným spoločníkom a 100 % vlastníkom tejto obchodnej spoločnosti.

Založená spoločnosť vykonáva svoju podnikateľskú činnosť pod názvom Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. v skratke „PMS, s.r.o.“ ( do 6.11.2009 Mestské zdravotnícke stredisko, s.r.o. ) so sídlom v Slovenskej republike, Hollého 2, 902 01 Pezinok.
Dňom 1.1.2010 sa Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. zaregistrovala za platiteľa DPH.
Hlavným predmetom činnosti PMS, s.r.o. je prenájom nebytových priestorov – správcovská činnosť,
ktorá spočíva v starostlivosti o budovy  Mestskej polikliniky v nájme Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o., v ich  príprave na  prenájom nebytových priestorov na účely prevádzkovania rôznych odborov zdravotníckych a podobných činností.
Okrem toho PMS, s.r.o. zabezpečuje:
– pre podnájomcov energie a služby na základe zmlúv o podnájme nebytových priestorov
– prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
– poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete a verejnej elektronickej komunikačnej služby a prevádzkovanie  verejného telekomunikačného zariadenia