Zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr na internete

Dňa 01.01.2011 nadobudla účinnosť novela Občianského zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianský zákonník v platnom znení, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony.  Táto novela ukladá všetkým povinným osobám, medzi ktoré patria aj obchodné spoločnosti zriadené mestskou samosprávou, zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom webovom sídle.

Zverejnené zmluvy, faktúry, objednávky