cena nájmu

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o., Hollého 2, 902 01 Pezinok, IČO: 36366277, Zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I. oddiel: s.r.o., vložka č. 40920/B, ako nájomca budov Mestskej polikliniky prenajíma :  

 • nebytové priestory  vhodné najmä na prevádzkovanie  neštátnych zdravotníckych zariadení  lekármi alebo zdravotníckymi pracovníkmi. PMS, s.r.o. sa  zaregistrovala za platitelia DPH .
  Naše identifikačné číslo pre DPH :  SK202 220 60 87.
  Cena nájmu nebytových priestorov je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení , minimálne však 57,00 eur za 1 m2 / rok bez DPH. K cene nájmu bude pripočítaná aktuálna sadzba DPH. Cena je platná od 1.1.2022. 
  Cena za energie a služby je hradená mesačne  zálohovými platbami a po skončení účtovného obdobia je vyúčtovaná podľa v zmluve dohodnutých kritérií.
 • Pivničné priestory, ktoré nie sú vhodné na prevádzkovanie zdravotníckych a podobných činností. Cena nájmu pivničných priestorov  je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení , minimálne však 20,00 eur za 1 m2 /rok bez DPH. K cene bude pripočítaná aktuálna sadzba DPH. Cena je platná od 1.6.2019
 • Časť nehnuteľnosti na umiestnenie reklamného baneru ( tabule), predovšetkým našim podnájomcom.
  Cena nájmu časti nehnuteľnosti na umiestnenie reklamného baneru ( tabule )   je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení , minimálne však 50,00 eur za 1 m2 / rok bez DPH. K cene bude pripočítaná aktuálna sadzba DPH. Cena je platná od 1.6.2019

Podrobnejšie informácie Vám radi poskytneme na týchto kontaktoch:
Ing. Juraj Pátek – konateľ a riaditeľ
tel./fax: 033/24 24 100
mobil: 0903 724 542
e-mail: juraj.patek@pmspezinok.sk

Ing. Darina Nitrayová – ekonómka
tel.: 033/24 24 101
mobil: 0905 480 339
e-mail: darina.nitrayova@pmspezinok