Orgány spoločnosti

a/ Valné zhromaždenie
b/ Konateľ spoločnosti
c/ Dozorná rada

a/ Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.
Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník, v zastúpení primátorom Mesta Pezinok

b/ PMS, s.r.o. má jedného konateľa:
Ing. Juraj Pátek  – riaditeľ PMS, s.r.o.

c/ Dozorná rada:
Je  samostatným orgánom a má  7 členov:
1. Ing. Martin Hric
2. JUDr. Ľudovít Farbula
3. Ing. Renáta Klimentová
4. MUDr. Mojmír Kvačala
5. Mgr. Oliver Solga
6. doc. MUDr. RNDr. Juraj Šimko, PhD.
7. Mgr. Tomáš Vlachovič