Orgány spoločnosti

a/ Valné zhromaždenie
b/ Konateľ spoločnosti
c/ Dozorná rada

a/ Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.
Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník, v zastúpení primátorom Mesta Pezinok

b/ PMS, s.r.o. má dvoch konateľov:
1. Mgr. Oliver Solga – primátor mesta Pezinok
2. Ing. Juraj Pátek  – riaditeľ PMS, s.r.o.

c/ Dozorná rada:
Je  samostatným orgánom a má  7 členov:
1. Ing. Ján Čech – predseda Dozornej rady
2. František Féder – podpredseda Dozornej rady
3. Ing. Vlastimil Dolák
4. MUDr. Mojmír Kvačala
5. PhDr. Zita Joklová
6. Ing. Ján Matuský
7. PhDr. Milan Grell