Všeobecné

Podmienky dočasného parkovania v meste Pezinok od 01.01.2024

Oznam

Oznamujeme občanom a návštevníkom mesta Pezinok, že s účinnosťou od 1.1.2024 sa menia podmienky
dočasného parkovania v meste Pezinok podľa VZN č. 14/2023.
Zmeny sa týkajú cien  za parkovanie kúpou lístka z parkovacích automatov a rovnako
úhrady parkovania formou SMS.

Cenník v prílohe nižšie:

Príloha č. 1 podmienok dočasného parkovania účinnosťou od 1.1.2024 – cenník 

Oprava parkoviska pred kultúrnym centrom

Oznam

Oprava parkoviska pred kultúrnym centrom

Oznamujeme obyvateľov a návštevníkov mesta Pezinok, že v dňoch

od 20.3.2023 do 30.3.2023

bude prebiehať komplexná oprava havarijného stavu parkoviska pred kultúrnym centrom .
Parkovisko bude v tomto termíne uzavreté.

Prosíme občanov a návštevníkov Pezinka o pochopenie a trpezlivosť.

Prevádzkovateľ:
Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.

Výmena parkovacích automatov -oznam

Oznam !

Oznamujeme občanom a návštevníkov mesta Pezinok, že v priebehu mesiacov
december 2022 a január  2023 budeme postupne vymieňať staré parkovacie automaty
za nové , modernejšie parkovacie automaty s možnosťou platby aj platobnou kartou.

Možnosť parkovania počas výmeny  nebude obmedzená.

Ďakujeme za pochopenie

Prevádzkovateľ

Uzavretie parkoviska pred Kultúrnym domom

O z n a m:

Uzavretie časti parkoviska pred Kultúrnym domom

Oznamujeme občanom a návštevníkom mesta Pezinok, že v dňoch

od 15.11.2022 do 30.11.2022 včítane

bude parkovisko pred Kultúrnym domom  z dôvodu postupnej opravy čiastočne  uzavreté.

Žiadame Vás,  aby ste rešpektovali značenie a dodržiavali uzáveru opravovanej časti  parkoviska!

Za prevádzkovateľa:

Ing. Juraj Pátek
konateľ a riaditeľ

Nová telefónna ústredňa

Oznam pre občanov mesta Pezinok a obyvateľov blízkeho okolia

Vážení občania,
Oznamujeme Vám,  že od  1. 12. 2017 je v Mestskej poliklinike v prevádzke nová automatická telefónna ústredňa.

Kliknite sem pre zobrazenie nového telefónneho zoznamu

Ako používať virtuálnu telefónnu ústredňu?
Všetkým užívateľom klapiek bude možné volať do ambulancie na  telefónne číslo, ktoré bude tvoriť spoločné predčíslie  033/2424 + pridelená klapka.

Príklad:

 • z mobilu : 033 2424 101
 • z pevnej linky: 2424 101

Ostatné linky lekárov ( mobil, priama pevná linka)  ostávajú v platnosti.

Ing. Juraj Pátek
konateľ a riaditeľ PMS, s.r.o

 

Pohotovosť sa presťahovala!

O Z N A M

Oznamujeme občanom okresu Pezinok , že dňom 21.septembra 2016 Lekárska služba prvej pomoci (POHOTOVOSŤ) ukončila činnosť ( nájom) v Mestskej poliklinike.

POHOTOVOSŤ  je presťahovaná do nových priestorov na Bratislavskej ul. č. 85 v Pezinku (pred  kruhovým objazdom smer Bratislava). Ordinačné hodiny ostávajú nezmenené (www.pmspezinok.sk)

Ing. Juraj Pátek
konateľ a riaditeľ PMS s.r.o.

SMS parkovanie v Meste Pezinok

Oznam pre občanov mesta Pezinok a obyvateľov blízkeho okolia 


SMS parkovanie v meste Pezinok
Od 1.júla 2015 majú vodiči  novú možnosť úhrady parkovného v zónach plateného  parkovania v meste Pezinok. Zaslaním jednoduchej SMS-ky si okrem úhrady poplatku za parkovanie môžu predĺžiť čas parkovania a zároveň budú včas informovaní o konci platnosti parkovania. Možnosť úhrady parkovného formou SMS správ poskytuje prevádzkovateľ ako alternatívu k úhrade parkovného, pričom vodičom naďalej zostane možnosť zakúpenia parkovacieho lístka v parkovacích automatoch, ako aj časových  ( mesačných, polročných a ročných ) parkovacích kariet.
Cieľom služby je poskytnúť vodičom využívajúcim parkovanie v Pezinku možnosť zakúpiť si parkovné cez mobilný telefón, a  to zaslaním jednoduchej SMS na krátke telefónne číslo 2200 spoločné pre všetkých operátorov. Služba je prístupná pre všetkých zákazníkov, ktorí využívajú ako paušálne, tak aj kreditné – predplatené služby operátorov Orange Slovensko, Slovak Telekom a O2 Slovakia.
Cena parkovného zakúpeného formou SMS je 0,60 Eur/hod.  


Spôsob úhrady parkovného cez SMS

 • Zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare PK (medzera) A1 (medzera) EČV uhradíte parkovné na  1  hodinu

príklad: text SMS bude: PK A1 PK123XY na číslo: 2200
vysvetlenie: PK je parameter (kód) miesta = parkovacia zóna v Pezinku,
A je označenie parkovacej zóny,
1 je doba parkovania 1 hodina,
PK123XY je evidenčné číslo vozidla.

 • Zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare PK (medzera) A2 (medzera) EČV uhradíte parkovné na   2 hodiny

príklad: text SMS bude: PK A2 PK123XY na číslo: 2200
vysvetlenie: PK je parameter (kód) miesta = parkovacia zóna v Pezinku,
A je označenie parkovacej zóny,
2 je doba parkovania 2 hodiny,
PK123XY je evidenčné číslo vozidla

Parkovné je možné jednou SMS správou zaplatiť najviac na 4 hodiny!

 • Do 30 sekúnd od odoslania SMS bude doručená potvrdzujúca SMS s uvedenými informáciami o  uhradenom parkovnom. Bez potvrdzujúcej SMS parkovné nebolo uhradené.
 • 10 minút pred uplynutím platnosti parkovného bude zaslaná upozorňujúca SMS, ktorá upozorní   na blížiaci sa koniec platnosti zaplateného parkovného.
 • Predĺženie parkovacieho času je možné opätovným odoslaním SMS.
 • Všetky odchádzajúce a prichádzajúce SMS zahŕňa cena parkovného.
 • Služba je prístupná všetkým užívateľom služieb mobilných operátorov na území SR.

Podmienky pre možnosť úhrady parkovného cez SMS:

 • Záujemca o využitie platby parkovného cez SMS (ďalej len užívateľ), musí byť zákazníkom    mobilného telekomunikačného operátora Slovenskej republiky a na základe zmluvy s operátorom  využíva alebo môže využívať systém SMS platba.
 • Užívateľ sa nesmie nachádzať na black liste telekomunikačného operátora, v stave suspend,    deactiv, soft suspend, pričom o zaradení  užívateľa do tej ktorej skupiny rozhoduje operátor     podľa svojich interných pravidiel.
 • Konečnú cenu uhradí užívateľ prostredníctvom telekomunikačného operátora, ktorý celkový     súčet konečných cien  užívateľa uvedie na faktúre, ktorou vyúčtováva svoje služby ako osobitnú    službu za nemobilný obsah.
 • Daňový doklad za predané  elektronické parkovanie si vodič môže vytlačiť na web stránke mesta  Pezinok www.pezinok.sk a na  web stránke prevádzkovateľa www.pmspezinok.sk.  v časti SMS parkovanie.

Daňový doklad za úhradu parkovného zaslaním SMS

V priloženom odkaze si môžete vyžiadať daňový doklad k zakúpenému parkovaciemu lístku formou SMS.

Pri vyžiadaní daňového dokladu stačí zadať:

1. telefónne číslo, z ktorého bola zaslaná SMS,
2. overovací kód, ktorý je uvedený v potvrdzujúcej SMS o úhrade parkovného.

https://www.smslistky.sk/parking

 

ZÁKAZ FAJČENIA

Z Á K A Z    F A J Č E N I A
V  súlade s ustanoveniami zákona č. 377/2004 Z.z. O ochrane nefajčiarov v platnom znení,  ďalej len „zákona“ ) sú
zamestnanci, nájomcovia  a všetci návštevníci polikliniky  povinní dodržiavať

zákaz fajčenia v celom areáli Mestskej polikliniky
§ 7 ods.1 písm. b) zákona,  zakazuje  fajčenie v areáloch* zdravotníckych zariadení .
V zmysle § 8 ods.4 zákona o ochrane nefajčiarov je každá fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba  povinná umiestniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch, ktoré sú podľa § 9 povinné vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, je možné podať oznámenie o porušovaní zákona.

Výveska je  umiestnená aj na informačných tabuliach PMS, s.r.o.
Vysvetlivky:
* za areál zdravotníckeho zariadenia je považované aj nádvorie Mestskej polikliniky

Oznámenie o porušovaní zákona 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov je možné podať na týchto kontrolných orgánoch:

Kontrolný orgán adresa
Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
Prievozská 32, 827 99 Bratislava 215,                    tel.: 02/58272 130-3
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Botanická 17, 842 13 Bratislava                              tel.: 02/65420704
Orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva Úrad verejného zdravotníctva SR
Trnavská 52,826 45 Bratislava                                tel.: 02/49 284 111
MESTO Pezinok Mestský úrad v Pezinku
Oddelenie životného prostredia
Radničné nám. č. 7, 914 02 Pezinok                       tel.: 033/6901-150,151
Prevádzkovatelia železničnej, autobusovej a ostatnej pravidelnej osobnej dopravy U jednotlivých prevádzkovateľov
Železničná polícia Železničná polícia
Šancová 1, 810 00 Bratislava, operačné oddelenie: tel.: 02/5751 6605