Správca budovy

Obchodný názov: Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sro, Vložka číslo: č.   40920/B
Sídlo: Hollého 2, 902 01 Pezinok
Zastúpená: Ing. Juraj Pátek, konateľ a riaditeľ
IČO: 36366277
DIČ: 2022206087
IČ DPH: SK2022206087
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
IBAN: SK42 5600 0000 0066 0625 0001

K o n t a k t y:

Správa budov Mestskej polikliniky
zamestnanci
 

E-mail

Spoločné predčíslie 033/2424

+ klapka

mobil
Ing. Juraj Pátek
riaditeľ a konateľ PMS, s.r.o.

juraj.patek@pmspezinok.sk
100 0903 724 542
Ing. Darina Nitrayová
ekonóm PMS, s.r.o.

darina.nitrayova@pmspezinok.sk
101 0905 480 339
Helena Nosálová
účtovník  PMS, s.r.o.

helena.nosalova@pmspezinok.sk
102
Štefan Hupka a Ján Dolák
Údržba PMS, s.r.o.
103