GDPR

Nová legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov ( GDPR ) 
Od 25. mája 2018 sa začalo v praxi uplatňovať  nariadenie európskeho parlamentu a rady  (EU) 2016/679 y 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákon č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len “GDPR a zákon ” ).

Dokument na stiahnutie:
Prehlásenie o spracovaní osobných údajov

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. aplikuje príslušné ustanovenia GDPR a zákona do praxe.
Ako prevádzkovateľ dočasného parkovania v meste Pezinok spracúvame osobné údaje fyzických osôb za účelom vydania rezidentských parkovacích kariet v zmysle §6 Podmienok dočasného parkovania v meste Pezinok. Poskytnuté osobné údaje ďalej nezverejňujeme.

Tu si môžete stiahnuť súvisiace dokumenty:

Žiadosť o vydanie rezidentskej karty – VZN 1-2020 – platí od 1.4.2020

Súhlas so spracovaním osobných údajov

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov