SMS Parkovanie

SMS parkovanie v meste Pezinok

Od 1.júla 2015 majú vodiči  novú možnosť úhrady parkovného v zónach plateného  parkovania v meste Pezinok. Zaslaním jednoduchej SMS-ky si okrem úhrady poplatku za parkovanie môžu predĺžiť čas parkovania a zároveň budú včas informovaní o konci platnosti parkovania.

Možnosť úhrady parkovného formou SMS správ poskytuje prevádzkovateľ ako alternatívu k úhrade parkovného, pričom vodičom naďalej zostane možnosť zakúpenia parkovacieho lístka v parkovacích automatoch, ako aj časových  ( mesačných, polročných a ročných ) parkovacích kariet.
Cieľom služby je poskytnúť vodičom využívajúcim parkovanie v Pezinku možnosť zakúpiť si parkovné cez mobilný telefón, a  to zaslaním jednoduchej SMS na krátke telefónne číslo 2200 spoločné pre všetkých operátorov. Služba je prístupná pre všetkých zákazníkov, ktorí využívajú ako paušálne, tak aj kreditné – predplatené služby operátorov Orange Slovensko, Slovak Telekom , O2 Slovakia a 4ka. Cena parkovného zakúpeného formou SMS je 0,60 Eur/hod.
Od 1.1.2024 sa mení cena parkovného zakúpeného formou SMS na 1,20 eur/ hod.

Spôsob úhrady parkovného cez SMS

 • Zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare PK (medzera) A1 (medzera) EČV uhradíte parkovné na  1  hodinu

príklad: text SMS bude: PK A1 PK123XY na číslo: 2200
vysvetlenie: PK je parameter (kód) miesta = parkovacia zóna v Pezinku,
A je označenie parkovacej zóny,
1 je doba parkovania 1 hodina,
PK123XY je evidenčné číslo vozidla.

 • Zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare PK (medzera) A2 (medzera) EČV uhradíte parkovné na   2 hodiny

príklad: text SMS bude: PK A2 PK123XY na číslo: 2200
vysvetlenie: PK je parameter (kód) miesta = parkovacia zóna v Pezinku,
A je označenie parkovacej zóny,
2 je doba parkovania 2 hodiny,
PK123XY je evidenčné číslo vozidla

Parkovné je možné jednou SMS správou zaplatiť najviac na 4 hodiny!

 • Do 30 sekúnd od odoslania SMS bude doručená potvrdzujúca SMS s uvedenými informáciami o  uhradenom parkovnom. Bez potvrdzujúcej SMS parkovné nebolo uhradené.
 • 10 minút pred uplynutím platnosti parkovného bude zaslaná upozorňujúca SMS, ktorá upozorní   na blížiaci sa koniec platnosti zaplateného parkovného.
 • Predĺženie parkovacieho času je možné opätovným odoslaním SMS.
 • Všetky odchádzajúce a prichádzajúce SMS zahŕňa cena parkovného.
 • Služba je prístupná všetkým užívateľom služieb mobilných operátorov na území SR.

Podmienky pre možnosť úhrady parkovného cez SMS:

 • Záujemca o využitie platby parkovného cez SMS (ďalej len užívateľ), musí byť zákazníkom    mobilného telekomunikačného operátora Slovenskej republiky a na základe zmluvy s operátorom  využíva alebo môže využívať systém SMS platba.
 • Užívateľ sa nesmie nachádzať na black liste telekomunikačného operátora, v stave suspend,    deactiv, soft suspend, pričom o zaradení  užívateľa do tej ktorej skupiny rozhoduje operátor     podľa svojich interných pravidiel.
 • Konečnú cenu uhradí užívateľ prostredníctvom telekomunikačného operátora, ktorý celkový     súčet konečných cien  užívateľa uvedie na faktúre, ktorou vyúčtováva svoje služby ako osobitnú    službu za nemobilný obsah.
 • Daňový doklad za predané  elektronické parkovanie si vodič môže vytlačiť na web stránke mesta  Pezinok www.pezinok.sk a na  web stránke prevádzkovateľa www.pmspezinok.sk.  v časti SMS parkovanie.

Daňový doklad za úhradu parkovného zaslaním SMS

V priloženom odkaze si môžete vyžiadať daňový doklad k zakúpenému parkovaciemu lístku formou SMS.
Pri vyžiadaní daňového dokladu stačí zadať:
1. telefónne číslo, z ktorého bola zaslaná SMS,
2. overovací kód, ktorý je uvedený v potvrdzujúcej SMS o úhrade parkovného.

https://www.smslistky.sk/parking