Vzťah správcu k majetku

     Budovy v nájme   PMS, s.r.o.  sú majetkom Mesta Pezinok podľa LV č. 4234, ktorý je evidovaný na Katastrálnom úrade v Bratislave, Správe katastra Pezinok.
PMS s.r.o. spravuje budovy na základe zmluvy o nájme zo dňa 22.12.2017, kde sú zakotvené všetky práva a povinnosti správcu majetku.

     Prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá, slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel, patriacich iným osobám ako vlastníkovi alebo nájomcovi (ďalej len „ spoplatňované parkovanie“)  vykonáva PMS, s.r.o. na základe  Zmluvy o nájme pozemkov  uzatvorenej medzi Mestom Pezinok a Pezinskou  mestskou spoločnosťou , s.r.o. dňa 21.12.2009 a v znení platných dodatkov.
Vlastníkom prenajatých  pozemkov je Mesto Pezinok  podľa výpisu z pozemkovej knihy na parc. Č. 257/2 a parc. Č. 260/1 .