ZÁKAZ FAJČENIA

Z Á K A Z    F A J Č E N I A
V  súlade s ustanoveniami zákona č. 377/2004 Z.z. O ochrane nefajčiarov v platnom znení,  ďalej len „zákona“ ) sú
zamestnanci, nájomcovia  a všetci návštevníci polikliniky  povinní dodržiavať

zákaz fajčenia v celom areáli Mestskej polikliniky
§ 7 ods.1 písm. b) zákona,  zakazuje  fajčenie v areáloch* zdravotníckych zariadení .
V zmysle § 8 ods.4 zákona o ochrane nefajčiarov je každá fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba  povinná umiestniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch, ktoré sú podľa § 9 povinné vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, je možné podať oznámenie o porušovaní zákona.

Výveska je  umiestnená aj na informačných tabuliach PMS, s.r.o.
Vysvetlivky:
* za areál zdravotníckeho zariadenia je považované aj nádvorie Mestskej polikliniky

Oznámenie o porušovaní zákona 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov je možné podať na týchto kontrolných orgánoch:

Kontrolný orgán adresa
Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
Prievozská 32, 827 99 Bratislava 215,                    tel.: 02/58272 130-3
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Botanická 17, 842 13 Bratislava                              tel.: 02/65420704
Orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva Úrad verejného zdravotníctva SR
Trnavská 52,826 45 Bratislava                                tel.: 02/49 284 111
MESTO Pezinok Mestský úrad v Pezinku
Oddelenie životného prostredia
Radničné nám. č. 7, 914 02 Pezinok                       tel.: 033/6901-150,151
Prevádzkovatelia železničnej, autobusovej a ostatnej pravidelnej osobnej dopravy U jednotlivých prevádzkovateľov
Železničná polícia Železničná polícia
Šancová 1, 810 00 Bratislava, operačné oddelenie: tel.: 02/5751 6605