Využitie budov

Vážení spoluobčania!

Vzhľadom k neustále sa opakujúcim „zaručeným „ informáciám o hromadnom odchode lekárov z priestorov Mestskej polikliniky, je treba pravdivo a reálne podať komplexné vysvetlenie. Tieto „zaručené“ informácie sa dávajú do súvislosti aj s možnosťou predaja budov polikliniky, prípadne so zriadením iného zariadenia ( komerčného, sociálneho ) v týchto priestoroch.

Nič také sa nedeje, nič podobné sa nepripravuje ( napr. odpredaj pre vyvolených a.p.)

Naopak!

Mesto Pezinok prostredníctvom svojej správcovskej spoločnosti „Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.“, zhodnocuje a zveľaďuje prostredie polikliniky a vytvára priestor, ktorý spĺňa požiadavky, zdravotníckych zariadení , lekárov a samozrejme pacientov, teda občanov mesta Pezinok a okolia.

Výmena okien, rekonštrukcia tepelného hospodárstva, nové radiátory vo všetkých budovách, oprava všetkých sociálnych zariadení, oprava dlažby na chodbách a v čakárňach, bezbariérový prechod, novovybudované priestory Lekárskej služby prvej pomoci ( pohotovosť) a ďalšie aktivity úzko súvisiace s postupnými prenájmami uvoľnených priestorov lekárom špecialistom, sú zárukou zachovania funkcie týchto budov na účel , na ktorý boli určené kolaudačným rozhodnutím, t.j. na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Všetci lekári pôsobiaci v priestoroch polikliniky a aj tí , ktorí sa presťahovali do iných priestorov sú samostatné právnické alebo fyzické osoby, a je na ich rozhodnutí, kde budú poskytovať zdravotnú starostlivosť. Mesto Pezinok nemôže ovplyvniť kde bude mať  lekár – poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – sídlo. Je to slobodné rozhodnutie lekára, na základe povolenia ( súhlasu) Bratislavského samosprávneho kraja.

Na druhej strane si myslíme , že preháňať pacienta z jednej strany mesta na druhú stranu (röntgen, špecialisti a.p.) , nie je vhodné riešenie voči pacientovi. V súčasnosti  vyvíjame aktivity, aby sme obsadili niekoľko voľných priestorov práve lekármi špecialistami, za ktorými musí pacient cestovať ( imunológ, kardiológ, alergiológ , traumatológ a.p.). Lenže možnosti,  tak lekárov a následne aj Mesta Pezinok, sú obmedzené a podmienené rokovaniami zo zdravotnými poisťovňami a nimi uzatvorenými zmluvami s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Naše aktivity smerujú aj do ďalšieho skvalitnenia priestoru ( zateplenie, internetizácia ) a vytváranie skutočne optimálnych podmienok pre lekárov, ale najmä pre občanov – pacientov.

Ing. Juraj Pátek
konateľ a riaditeľ PMS, s.r.o.